Uued võimalused oskuste täiendamiseks

Lähiaastail suureneb töötukassa roll töötuse ennetamisel ja tööjõupuuduse leevendamisel. Töötukassa on koostöös sotsiaalministeeriumi ja partneritega ette valmistanud uue tööhõiveprogrammi, mis võimaldab järgmise aasta kevadest pakkuda koolitusi ka töötavatele inimestele. Oskuste arendamiseks saavad toetust taotleda nii töökaotuse ohus töötajad kui ka tööandjad tööjõu leidmiseks või ettevõttes ümberkorralduste tegemiseks. Uute meetmete toel võiks prognoosi kohaselt alustada oskuste täiendamisega ligi 3500 inimest 2017. aastal ning 13 000 inimest 2018. aastal, kirjutab töötukassa juhatuse liige Reelika Leetmaa.

Viimastel aastatel on tööpuudus jõudsalt vähenenud ja tööandjad kurdavad üha enam, et sobivate oskustega töötajaid on keeruline leida. Mitmed uuringud kinnitavad, et äritegevuse laiendamist ja töötajate palkamist takistab kõige enam sobivate oskustega töötajate põud. Ka teiste riikidega võrreldes on meie tööandjad tööjõu leidmise osas märksa pessimistlikumad – IMD konkurentsivõime raporti kohaselt oli Eesti 2014. aastal kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavuse osas 60 riigi võrdluses alles 57. kohal. Tööealise rahvastiku vähenemine ja vananemine pingestab olukorda veelgi.

Continue reading “Uued võimalused oskuste täiendamiseks”

Kas arst peab ikka olema ravikindlustuse väravavalvur?

Eestis oli mullu ravikindlustusega kaetud alla 95 protsendi elanikest ja OECD riikidest oleme sellega tagant poolt viiendal kohal. Meist tahapoole jäävad OECD riikidest vaid Poola ja Kreeka ning lisaks Mehhiko ja Ameerika Ühendriigid. Sellele on juhtinud tähelepanu Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) ja väljakutse on ka ÜRO tervisealaste arengueesmärkide täitmine, kirjutab Triin Habicht tervisesüsteemi arendamise osakonnast.

2012. aastast on ÜRO tasemel kinnitatud nn Universal Health Coverage (UHC) eesmärgid: kõik inimesed peavad saama oma vajadustele vastavaid tervishoiuteenuseid sünnihetkest kuni väärika surmani – nii haigusi ennetavaid teenuseid kui ka ravi ja hooldust-hoolitsust – ning need teenused peavad olema tõhusad ega tohi inimesi majanduslikesse raskustesse panna. Igal inimesel on õigus saada osa parimast võimalikust füüsilisest ja vaimsest tervisest. Mullusel ÜRO tippkohtumisel said need põhimõtted ka osaks ÜRO säästva arengu eesmärkidest ja tegevuskavast aastani 2030. Muu hulgas mõõdetase inimeste osakaalu, kes on rahastamissüsteemiga kaetud; kättesaadavate teenuste ja ravimite ulatust; ja inimeste omaosalust.

Continue reading “Kas arst peab ikka olema ravikindlustuse väravavalvur?”

Videolugu: vähenenud töövõime või mitte – ettevõtlus tasub proovimist

Ettevõtlus eeldab pealehakkamist ja häid ideid ning vähenenud töövõime ja erivajadus ei peaks olema takistuseks. Ka töövõimereformiga asendatakse senine püsiva töövõimetuse protsentide määramine töövõime hindamisega. 

Videolugu tutvustab nelja ettevõtjat: suurt loodusesõpra Jaan Riisi, kes on juba 15 aastat vedanud Looduse Omnibussi; Raul Sasi ja Reet Remmelgat, kes peavad Haapsalus populaarset Talumehe kõrtsi ning noort ettevõtjat Valev Mägit. Neid ühendab eelkõige suur pealehakkamine ja ettevõtlusega tegelemine, sest vähenenud töövõime pole neid takistanud nii endale kui teistele aktiivselt tööelus osalemiseks võimalusi loomast. Uuri lähemalt videoloost:

Videot võib vabalt levitada ja kasutada. Videolugu valmis koostöös Catapult Filmsiga.

Rohkem infot töövõimereformi kohta: www.töövõimereform.ee

E-kiirabi ühendab kiirabiteenuse ühtseks tervikuks

E-kiirabi terviklahenduse on praeguseks kasutusele võtnud kümme kiirabiasutust 11st ning 2017. aastaks loodetakse info liigutamine kiirabiteenuse osutamisel viia digitaalseks kõikides kiirabiasutustes. Mida kujutab endast teenus, mille kliendiks ei taha keegi sattuda, aga eeldame siiski selle laitmatut toimimist, kirjutab sotsiaalministeeriumi e-kiirabi programmijuht Indrek Jakobson.

E-kiirabi on riiklikult arendatav terviklahendus, mis asendab paberitööd tänapäevaste üleriigiliste e-lahenduste abil, jättes samaks kiirabiteenuse osutamise loogika. Siinkohal pole tegemist omaette kiirabi- ega tervishoiuteenusega, vaid abivahendiga kiirabidele oma tööks vajaliku info kogumiseks, jagamiseks ja haldamiseks. Kiirabiteenuste  paremaks ja efektiivsemaks pakkumiseks on meedikute igapäevatöös kasutatud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalusi ja lahendusi. IKT tuleb appi kriitilistes olukordades, kus igasugune info patsiendi kohta, kes tihtipeale pole ise teadvusel, on väga väärtuslik ja info operatiivne liikumine hädavajalik.

Continue reading “E-kiirabi ühendab kiirabiteenuse ühtseks tervikuks”

Videolugu: vähenenud töövõimega inimesed meie seas

Tänavu käivitunud töövõimereform muudab töövõime hindamise ja toetamise süsteemi ning puudutab enam kui 100 000 inimest. Lähiaastatel tuleb harjuda mitme uuendusega ja osadel inimestel ka senisest aktiivsemalt osaleda näiteks tööturul.

Videolugu tutvustab kolme vähenenud töövõimega inimest: Valevit, kes on üle võtmas plekitöid tegeva firma juhtimist; magistrikraadiga Kertit, kes töötab juba üle kümne aasta peaspetsialistina Tallinna tervishoiu- ja sotsiaalametis; ning Tarnot, kes tänu komplekteerija tööle puidufirmas on saanud endale korteri.

Neid kõiki ühendab suur soov tööd teha ja tööl püsida – elada aktiivset iseseisvat elu.

Vaata videot

Videot võib vabalt levitada ja kasutada. Videolugu valmis koostöös Catapult Filmsiga.

Rohkem infot töövõimereformi kohta: www.töövõimereform.ee

Alaealised vajavad paremaid võimalusi tööturul osalemiseks

Alaealiste palkamisel on sageli takistuseks kehtivad regulatsioonid. Alaealiste töötamist piiravad sätted on küll mõeldud töösuhtes olevaid alaealisi kaitsma, kuid efektiivset kaitset on võimalik tagada ka alaealiste võimalusi piiramata, kirjutab sotsiaalministeeriumi tööelu arengu osakonna nõunik Liis Tõnismaa.

Alaealiste töötamise regulatsioon on püsinud sisuliselt muutusteta viimased 15 aastat, kuid selle aja jooksul on töömaailm läbinud suure arengu. Noored on üha aktiivsemad ja teadlikumad ning soovivad oma tööelu varem alustada. Maksu- ja Tolliameti andmetel töötas 2015. aasta jooksul kokku 6% 12-14-aastastest ning veerand 15-17-aastastest alaealistest (sh 15-aastastest töötas aasta jooksul 18%, 16-aastastest 23% ja 17-aastastest 33%). Töötada soovijaid oleks tõenäoliselt rohkemgi, sest 15-24-aastaste töötuse määr oli mullu 13,1%, mis on üldisest töötuse määrast (6,2%) kaks korda kõrgem.

Continue reading “Alaealised vajavad paremaid võimalusi tööturul osalemiseks”

Töövaidluste lahendamine läbib uuenduskuuri – miks ja kellele?

Juba praegu on töövaidluste lahendamine töövaidluskomisjonis kiirem ja lihtsam kui kohtus. Komisjonid tegelevad aastas ligikaudu 2500 töövaidlusega sellal, kui kohtud menetlevad ligikaudu 400 töövaidlust aastas. See näitab, et töövaidluskomisjonid on end igati õigustanud ning toimivad. Miks ja kellele on Sotsiaalministeeriumi kavandatav uus töövaidluse lahendamise seadus vajalik, kirjutab täpsemalt tööelu arengu osakonna nõunik Monika Koks.

Töövaidluste lahendamist reguleerib individuaalse töövaidluse lahendamise seadus, mis lõi 20 aastat tagasi tsiviilkohtumenetluse kõrvale alternatiivse töövaidluste lahendamise võimaluse töövaidluskomisjonis – lihtsama ja kiirema. Selle 20 aasta vältel, mil töövaidluskomisjonid on oluliselt vähendanud kohtute töökoormust, on ilmnenud seaduses aga mitmed õiguslüngad ning nii mõnigi rakenduslik probleem.

Töövaidluskomisjonide loomisest alates on õhus olnud vaidlus selle üle, millisest õigusaktist (haldusmenetluse seadusest või tsiviilkohtumenetluse seadusest) tuleb vastust otsida siis, kui individuaalse töövaidluse lahendamise seadus ei paku olukorra lahendamiseks sätet. Ka Riigikohus on seda küsimust nii 2003. kui 2007. aastal analüüsinud, kuid jõudnud vastuolulistele seisukohtadele. Kavandatud eelnõu eesmärk on see vaidlus lõpetada ning luua terviklik regulatsioon, mis võimaldab kõik tekkinud menetluslikud küsimused ühe seaduse alusel lahendada. Continue reading “Töövaidluste lahendamine läbib uuenduskuuri – miks ja kellele?”